Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SLEPPEVANGEN

§ 1. Navn og Område

Foreningens navn er Grundejerforeningen Sleppevangen. Dens område er matrikel nr. 1-nv til 1-qm Næsby by og sogn. Grundejerforeningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen er stiftet i henhold til servitutter og deklarationer, tinglyst på ovennævnte parceller og hertil knyttede fællesarealer, og har til formål, at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere.

Foreningen administrerer alle forhold af fælles interesse for parcelejerne, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer, veje, stier, mv.
Foreningen er berettiget til at fremskaffe, og administrere de midler, der er nødvendige for at opfylde foreningens formål.

§ 3. Medlemsforhold

Pligtige medlemmer af foreningen er enhver ejer af ovenstående parceller inden for foreningens område.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlende parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere indtræder samtidig med erhvervelsen af parcellen, og man indtræder som fuldgyldigt medlem, med anpartsvis ret til foreningens formue.

Som nye medlemmer kan optages udstykninger i tilknytning til foreningens nuværende område. De nærmere betingelser herfor fastsættes efter forhandling med foreningens bestyrelse.

§ 4. Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne pro rata i forhold til det antal parceller vedkommende ejer. Foreningens medlemmer hæfter, i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

§ 5. Ejerskifte

Meddelelser om ejerskifte, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse, fremsendes til foreningen, med oplysning om den nye ejers navn, adresse, samt parcellens husnummer.

Medlemskabet er først fuldgyldigt, når kontingentet er betalt.
Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at betale det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket, mens forpligtigelser gælder fra overtagelsesdatoen.

§ 6. Medlemsforpligtigelser og rettigheder

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene tinglyste servitutter og deklarationer.

Påtaleretten har grundejerforeningen samt Odense Kommune.
Foreningen er berettiget til, såfremt en lovlig vedtaget beslutning ikke efterkommes af den enkelte parcelejer, at iværksætte denne for parcelejernes regning.

Valgbare til bestyrelse, udvalg eller som revisor er foreningens medlemmer eller medlemmer af deres husstande.

§ 7. Ydelser

Udgifterne til foreningens drift og virke fordeles ligeligt mellem medlemmerne i forhold til antal parceller.

Ekstraordinært kontingent kan pålignes medlemmer som følge af det anpartsvise pro rata ansvar.

Det ordinære, årlige kontingent fastsættes af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Kontingent betales forud, for et år ad gangen, og forfalder årligt pr. 10. juni.

§ 8. Kontingentrestance

Et medlem er i restance til foreningen når der ikke indbetales rettidigt.

Er et medlem i restance træder følgende procedure i kraft:

  • Fjorten dage efter sidste rettidige indbetalingsdag udsendes rykker med gebyr.
  • Efter yderligere otteogtyve dage kan sagen overdrages til retslig inkasso.
  • Alle omkostninger i forbindelse med restancen afholdes af restanten.
  • Rykkergebyr fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
  • Er restancen ikke indbetalt senest otte dage før en generalforsamling fortabes retten til at stemme, samt valgbarhed.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og fire medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

  • Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår i lige år.
  • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og afgår med to medlemmer om året i lige år, og to medlemmer i ulige år.
  • Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er berettiget til at engagere lønnet medhjælp.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan eventuelt honorar eller kontingentfritagelse afgøres på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

§ 10. Tegningsret

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab, at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.

§ 11. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Der føres protokol over forhandlinger, og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 12. Supplering af bestyrelsen

To bestyrelsessuppleanter, en 1.suppleant og en 2.suppleant, vælges for 1 år ad gangen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, og/eller bestyrelsen, eller mister sin valgbarhed som følge af kontingentrestance overdraget til retslig inkasso, skal bestyrelsen snarest supplere sig.

Suppleanter indtræder i rækkefølge og overtager hele den resterende valgperiode.

Dersom formanden måtte udtræde af foreningen og/eller bestyrelsen eller mister sin valgbarhed skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Dette valg er gældende indtil førstkommende generalforsamling.
Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen snarest foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, til valg af ny formand.

Ligeledes skal der snarest indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen, efter supplering, eller selvsupplering, ikke kan blive beslutningsdygtig.

§ 13. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og/eller adhoc udvalg til løsning af specielle opgaver.

Disse kan bestå af bestyrelsesmedlemmer eller foreningsmedlemmer udenfor bestyrelsen.

Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen og refererer til denne.
Rammer for økonomi og udvalgets virke, aftales med bestyrelsen.

§ 14. Kasserer og regnskab

Kassereren modtager alle foreningens indtægter, og underskriver alle kvitteringer. Kassereren udbetaler alle af formanden eller udvalgsformanden attesterede bilag.

Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt medlemsprotokol.
Foreningens midler skal henstå på konti i pengeinstitut, og skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på kontiene i forening med formanden. Undtaget herfra er den kontante kassebeholdning, der ikke må være større end absolut nødvendigt, samt foreningens konto til daglig drift.

Foreningens regnskabsår er; 1. juni til 31. maj.
Det af bestyrelsen godkendte, og af revisoren reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15. Revision

En revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår i ulige år.

En revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Revisoren fratræder hvis han udtræder af foreningen, eller mister sin valgbarhed som følge af kontingentrestance overdraget til retslig inkasso.

Revisionen af foreningens regnskaber skal være kritisk og med sikker forvisning om at de anførte aktiver er til stede.

Revisionen skal være afsluttet så det reviderede og underskrevne regnskab kan overdrages til bestyrelsen senest med udgangen af juni måned.

§ 16. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i perioden 15. august til 20. september.

Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af juli måned.
De indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten, og foreningens sekretær.
Referatet fra generalforsamlingen, runddeles efterfølgende til samtlige husstande.

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig meddele hvilke emner der ønskes behandlet.

Bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter, at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes senest en måned efter.

§ 18. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent, samt rykkergebyr.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a) Valg af formand (lige årstal)
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år)
c) Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisorer:
a) Valg af revisor (ulige årstal)
b) Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt.

§ 19. Afstemninger

Til hver parcel hører en stemme.

Der kræves personligt fremmøde for at stemme.

Valg til bestyrelse, udvalg mv. kan ske uden fremmøde, såfremt fuldmagt foreligger.

Udlejer kan overdrage stemmeretten til en lejer.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt når nogen af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen ønsker det.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte godkender forslaget.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Kommune, og træder først i kraft når dette er sket.

§ 20. Stadfæstelse af beslutninger

De af den lovlige generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.

En eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde, de dem i henhold til beslutningerne pålagte forpligtigelser – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel er berettiget til at foretage retsskrift til forpligtigelsens opfyldelse.

 

 

Foranstående vedtægter stadfæstet på den stiftende generalforsamling.
Næsby d. 21. Maj 1975.

Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 12. april 2000,
den ordinære generalforsamling d. 17. marts 2005,
samt den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2006,
samt den ordinære generalforsamling d. 27. marts 2014,
samt den ordinære generalforsamling d. 22. august 2015,
samt den ordinære generalforsamling d. 20. august 2016.